آرشیو مطالب

مهم ترین عوامل خانوادگی آسیب زا در دوران کودکی

مهم ترین عوامل خانوادگی آسیب زا در دوران کودکی

ریشه های اصلی بسیاری از عصبیت هایی که در دوران بزرگسالی گریبانگیر افراد می شود، در واقع آسیب هایی هستند که در دوران کودکی از سوی والدین و یا سایر اعضای خانواده به افراد تحمیل شده است؛ هر چه در زمان وارد شدن این آسیب ها، کودک از سن و سال کمتری برخوردار باشد، اثرات آسیب زایی آن ها عمیق تر و ماندگارتر خواهد بود. در ذیل به تعدادی از این آسیب ها اشاره می شود؛

ادامه مطلب