آزمون های روان شناختی


 

MMPI-II ( آسیب شناسی روانی)

 MCMI -III  ( تشخیص اختلالات شخصیت)

فرم 240 سئوالی  NEO ( پنج عامل بزرگ شخصیت)

مایرز - بریگز( ویژگی های شخصیتی)

16 عاملی کتل ( ویژگی های شخصیتی)

ریون کودکان(هوش)

 گاردنر( هوش چندگانه)

 Bar - On ( هوش هیجانی)

سینها و سینگ ( سازگاری دانش آموزان دبیرستانی)

نگرش های مربوط به انتخاب همسر

سنجش سلامت روان GHQ - 28

رغبت سنج تحصیلی - شغلی هالند

 عشق اشترنبرگ

اینریچ ( رضایت زناشویی)

 SCL-90  (بررسی وضعیت سلامت روان)

فرم 232 سوالی طرحواره های یانگ( تشخیص طرحواره های ناسازگار اولیه)

آزمون افسردگی بک

تعداد بازدید:۴۵۶